U bent hier
>
Verkoopvoorwaarden
Weighted values
Index 22 april 2024

DJIA:
Zilver:

Lees meer »
Printen

Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasbaarheid

 1. De dienstverlening van Schogt Market Timing bestaat uit het geven van informatie en signalen middels nieuwsbrieven, website, boeken en/of webinars en andere evenementen. Wederpartij bepaalt vervolgens geheel zelfstandig wat hij/zij doet met deze informatie en de signalen. Partijen komen dan ook nadrukkelijk overeen dat door Schogt Market Timing geen beleggingsadvies wordt gegeven.
 2. Diensten en producten van Schogt Market Timing zijn met de beste intenties ontstaan op basis van de markettimingmethode ontwikkeld door Raymond Merriman. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw handelen, al dan niet geïnitieerd na lezing van onze analyses of ontvangst van onze signalen. U blijft zelf ten alle tijde aansprakelijk voor eventuele gevolgen van uw handel en beleggingen. Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
 3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaardt.
 4. Met het plaatsen van een bestelling op deze website, verplicht men zich binnen 7 werkdagen na besteldatum vooruit te betalen.
 5. Met het registreren in de Member Log In van www.markettiming.nl gaat men ermee akkoord in voorkomende gevallen mail van Schogt Market Timing te ontvangen. Uw e-mailadres en andere gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet in handen van derden gegeven.
 6. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten/abonnementen

 1. Alle aanbiedingen van Schogt Market Timing zijn vrijblijvend en Schogt Market Timing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, of fluctuaties in de valutakoersen prijswijziging noodzakelijk maken.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Schogt Market Timing. Schogt Market Timing is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Schogt Market Timing dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en eindigen per de overeengekomen einddatum. Veertien dagen voor het einde van de looptijd ontvangen abonnees een bericht hierover met het verzoek om te verlengen d.m.v. een nieuwe aanschaf. Nieuwe abonnementen afnemen kan telefonisch, schriftelijk, via e-mail en via de website. Adreswijziging s.v.p. drie weken van tevoren schriftelijk doorgeven of maak gebruik van PostNL-verhuisbericht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. Schogt Market Timing levert alleen na vooruitbetaling. In de bevestiging die cliënten na een bestelling via de site ontvangen, staan het rekeningnummer vermeld waar het bedrag naartoe dient te worden overgemaakt. Bestelde artikelen worden vervolgens door Schogt Market Timing binnen één werkdag na ontvangst betaling verzonden.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Betaling(en) van orders die niet via de site tot stand zijn gekomen, dienen te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Bestellingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na besteldatum betaald te worden. Vanaf 30 dagen na de besteldatum worden de orders gecanceld en dient er opnieuw, onder de dan geldende prijzen en voorwaarden besteld worden om recht op de goederen of diensten te verkrijgen.
 5. Betaling kan geschieden per factuur, via IDEAL of gewone overboeking op bankrekening 34.31.83.900, ten name van Schogt Market Timing, via rembours aan de postbode, of via de beveiligde website van PayPal (www.paypal.com). Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Schogt Market Timing.
 6. Bestelde goederen zullen worden verzonden binnen 2 werkdagen nadat het totaalbedrag op een der rekeningen van Schogt Market Timing ontvangen is.
 7.  Bestelde goederen waarvoor voor remboursbetaing is gekozen, zullen binnen twee werkdagen na ontvangst bestelling aan de postdienst ter verzending worden aangeboden.
 8. De status van uw bestelling kunt u bekijken via de met de orderbevestiging meegezonden link.
 9.  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Schogt Market Timing bent u een bedrag van acht euro en achtentachtig eurocent (€ 8,88) aan administratiekosten verschuldigd en indien Schogt Market Timing haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn met een minimum van € 50,-, alsmede met € 25,- registratiekosten kunnen worden verhoogd.
 10. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Schogt Market Timing gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

 1. De door Schogt Market Timing opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Schogt Market Timing verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Schogt Market Timing geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. Schogt Market Timing zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Er bestaat echter geen enkele garantie op enig resultaat.
 2. Schogt Market Timing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke het gevolg is van door of namens opdrachtgever niet juiste of niet volledig verstrekte informatie.
 3. Indien Schogt Market Timing aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 4. Schogt Market Timing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schogt Market Timing is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien Schogt Market Timing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Beurstips.nl beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van Schogt Market Timing is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. Cliënt heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Schogt Market Timing daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 8. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Schogt Market Timing de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 9. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Schogt Market Timing te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en er nog als nieuw uitziet, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Evenementen

 1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de bedrijfsvoering van Schogt Market Timing zijn gelegen, door Schogt Market Timing wordt besloten dat de activiteit niet zal doorgaan op de geplande datum of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, zal Schogt Market Timing zich inspannen om de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 2. In geval de situatie uit lid 4 zich voordoet heeft de cliënt het recht om kostenloos te annuleren tenzij slechts wijzigingen in de activiteit zelf worden uitgevoerd die de kwaliteit van de geboden dienst niet wezenlijk aantasten.
 3. Indien op de sluitingsdatum van inschrijving voor een activiteit niet het vereiste minimum aantal definitieve aanmeldingen is ontvangen is Schogt Market Timing gerechtigd zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn de activiteit van haar kant te annuleren. Schogt Market Timing zal de betrokken cliënten binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte stellen van de annulering en binnen 14 dagen de ontvangen aanbetaling in zijn geheel restitueren.
 4. Schogt Market Timing is in alle gevallen gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen zonder voorafgaande mededelingen. Bij aanmelding gelden de prijzen die op dat moment op de website vermeld staan. Schriftelijke prijsopgaven in offertes naar deelnemers dan wel afnemers zijn slechts geldig voor de periode die daarbij aangegeven is.
 5. Annulering - Annuleren van afname van een activiteit of dienst van Schogt Market Timing - anders dan vermeld in het lid 8.1 - kan uitsluitend schriftelijk geschieden. In geval van een annulering per e-mail dient het onderwerp van deze mail het woord "annulering" te bevatten. Deze e-mail kan alleen als rechtgeldig beschouwd worden wanneer Schogt Market Timing deze als ontvangen heeft bevestigd.
 6. Annuleren kan kosteloos tot 4 weken voor de evenementsdatum. Voor het annuleren binnen 4 weken voor de evenementsdatum zijn - wegens organisatorische redenen en verplichtingen door organisator aan derden - aan Schogt Market Timing de volgende bedragen per deelnemer verschuldigd:
  - tussen de 4 en 2 weken vóór aanvang: 20% van de deelnamekosten met een minimum van € 15,-;
  - binnen twee weken vóór aanvang: 100% van de deelnamekosten.
  - Alternatief is met kosteloze vermelding aan Schogt Market Timing, een ander in uw plaats te laten deelnemen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Schogt Market Timing, dan wel tussen Schogt Market Timing en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Schogt Market Timing, is Schogt Market Timing niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Schogt Market Timing.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Schogt Market Timing ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Schogt Market Timing gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Schogt Market Timing kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

 1. Indien u aan Schogt Market Timing schriftelijk opgave doet van een adres, is Schogt Market Timing gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Schogt Market Timing m schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Schogt Market Timing gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Schogt Market Timing deze Voorwaarden soepel toepast.
 3.  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Schogt Market Timing in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Schogt Market Timing vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Schogt Market Timing is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. AVG Privacy verklaring

 1. Schogt Market Timing hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.